De dorpsraad Almkerk heeft in het voorjaar een enquête onder haar leden/inwoners gehouden met als doel de wensen en behoeften van de Almkerkse samenleving in beeld te krijgen.

Maar liefst 400 enquêtes zijn er ingevuld met daaraan gekoppeld ruim 1250 reacties op de vragen.

De dorpsraad Almkerk is blij met dit resultaat en heeft zo een goed document kunnen samenstellen waarin is aangegeven wat er onder de inwoners leeft rondom het woon- en leefklimaat in Almkerk.

De meest in het oog springende punten uit het onderzoek zijn:

  • De inwoners zijn in het algemeen tevreden over hun woonomgeving
  • Er bestaat grote behoefte aan het bouwen van woningen
  • Er worden groot aantal verkeersonveilige situaties ervaren
  • Er is veel overlast van hondenpoep
  • Het groenonderhoud laat te wensen over en er moet meer groen in het dorp komen
  • Het onderhoud aan een aantal straten en trottoirs vraagt aandacht
  • Het openbaar vervoer wordt als slecht ervaren
  • Er is behoefte aan meer activiteiten voor ouderen/eenzamen/jongeren
  • De wens is er om meer recreatieve wandelroutes aan te leggen
  • Er is vraag naar een centrale ontmoetingsplaats/dorpshuis

Dit zijn slechts enkele van de naar voren gekomen wensen en opmerkingen.

De enquête is uitgewerkt in een ruim 60 pagina’s tellend boekwerk. Voor de overzichtelijkheid is dit rapport in verschillende vormen uitgewerkt.

Wij gaan de komende tijd onderzoeken welke onderwerpen opgepakt kunnen worden, waarbij de inwoners ook verder betrokken worden.

We willen alle inwoners die aan dit onderzoek hebben deelgenomen hartelijk bedanken.

Hieronder de link: