Nieuwsbrief Mei 2020

Beste leden,

Hierbij weer een nieuwsbrief van de dorpsraad Almkerk. We zijn er ons van bewust dat we de laatste tijd niet veel hebben laten horen, en willen daar verandering in gaan brengen. U zult voortaan vaker een nieuwsbrief van ons ontvangen.

De dorpsraad Almkerk heeft tot doel om de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap Almkerk voor nu en in de toekomst te bevorderen.  Kortom: te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in Almkerk. De afgelopen jaren heeft de dorpsraad getracht in de vele contacten inhoud te geven aan het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Almkerk.

De komende jaren staat Almkerk voor veel nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. We willen die graag gaan oppakken in samenwerking met de Almkerkse gemeenschap, want wij kunnen het niet alleen.

Door de Coronacrisis staan momenteel even wat ontwikkelingen in de “ruststand”, maar wij gaan er van uit dat de voortgang weer snel opgepakt kan worden. Deze week hebben we als bestuur van de dorpsraad ook digitaal vergaderd. Een ander gevolg van de Coronacrisis is dat de jaarlijkse ledenvergadering van de dorpsraad, die normaal gesproken plaatsvindt in het voorjaar, naar het najaar verplaatst zal worden.

Waar zijn we de afgelopen tijd mee bezig geweest?

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen waar wij ons de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden of de komende tijd onze aandacht vragen.

 • Voortgang bouw Brede School
 • Uitwerken Dorpsvisie
 • Al of niet verplaatsen evenemententerrein
 • Ontwikkeling “De Ster”
 • Bouwen woningen nabij “de Nieuwenaar” (Antonialaan)
 • Woningbehoefte voor Almkerk in kaart brengen
 • Onderzoek verplaatsen sportvelden
 • Onderzoek inbreidingslocaties woningbouw
 • Onderzoek woningbouwlocaties buiten de komgrenzen
 • Onderzoek uitwerking ontwikkeling natuurbeheer/ommetjes langs de Alm
 • Onderzoek omleggen Provincialeweg N322
 • Toekomstbestendigheid van ‘t Verlaat

Een aantal van deze onderwerpen zullen we nader toelichten.

Dorpsvisie

Vorig jaar hebben we als Almkerkse gemeenschap met elkaar een dorpsvisie opgesteld, waarin in grote lijnen is verwoord hoe Almkerk zich de komende jaren moet ontwikkelen. Het is een groot en ambitieus plan, maar we hebben er vertrouwen in dat dit ook ten uitvoering kan worden gebracht.

Op de website van de dorpsraad Almkerk (www.dorpsraadalmkerk.nl) kunt u de dorpsvisie downloaden en lezen. We willen als dorpsraad daar graag mee aan de slag dit jaar

Bouw Brede School

Er lag een vergevorderd plan om achter “t Verlaat” een nieuwe Brede School te bouwen. Daarvoor was het noodzakelijk de tennisbanen te verplaatsen. Omdat hiervoor geen geschikte locatie gevonden kon worden heeft de gemeente besloten het huidige plan in te trekken en op korte termijn op zoek te gaan naar een andere locatie voor de bouw van de Brede School.

De verwachting is dat de gemeente op korte termijn met een plan van aanpak komt voor een onderzoek naar een nieuwe locatie. De dorpsraad zal daarbij actief betrokken worden en trachten de communicatie tussen gemeente en gemeenschap zo transparant mogelijk te houden.

Woningbouw

Almkerk zit qua woningbouw momenteel helemaal op slot. Wij realiseren ons dat er snel woningen gebouwd moeten worden in Almkerk en zullen ons daar hard voor blijven maken. Er is dringend behoefte aan met name woningen voor ouderen en starters. Op dit moment wordt er voor de gemeente Altena een woninganalyse gemaakt, waaruit duidelijk moet worden aan hoeveel woningen er de komende jaren behoefte is. Wij hebben begrepen dat deze analyse voor de zomervakantie beschikbaar is.

In de opgestelde dorpsvisie zijn een aantal locaties genoemd waar mogelijk woningbouw ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Nader onderzoek is daarbij nog nodig, omdat realisering daarvan ook van meerdere factoren afhankelijk is.  Ook met de woonstichting “Land van Altena” hebben we contact gehad over de realisering van woningen rondom “de Nieuwenaar” nabij de Antonialaan en de ontwikkelingen rondom “de Ster”. Verder zal bekeken moeten worden of er nog kleinschalige inbreidingslocaties zijn waar snel woningen gebouwd kunnen worden.

Evenemententerrein

Het evenemententerrein wordt jaarlijks gebruikt voor de zomerfeesten. In de dorpsvisie wordt het evenemententerrein als eén van de opties genoemd voor het realiseren van woningen. De komende tijd zal met alle belanghebbenden bekeken worden of realisering van woningbouw daar mogelijk is en waar dan een nieuw evenemententerrein gerealiseerd zou kunnen worden. Een en ander zal ook afhankelijk zijn waar de nieuwe Brede School gaat komen.

Verplaatsen sportvelden

Een ander belangrijk item wat in de dorpsvisie is opgenomen is de mogelijke verplaatsing van de sportvelden naar een nieuw te realiseren sportpark ten zuiden van de Alm of ten noorden van de provinciale weg N322.

Het huidige sportveldenterrein zou dan voor woningbouw ingericht kunnen worden. Op die manier ontstaat er ruimte om binnen de huidige kom van Almkerk woningbouw te realiseren. De haalbaarheid hiervan zal dit jaar nader onderzocht moeten worden. Mocht dit plan niet realiseerbaar zijn dan zullen we met elkaar op zoek moeten naar nieuwe  woningbouwlocaties buiten de huidige bebouwde komgrenzen.

Sport- en cultureel centrum “t Verlaat”

De dorpsraad Almkerk is momenteel ook in gesprek met de exploitant van “t Verlaat” en de gemeente over de positie/functie die het sport- en cultureel centrum in de Almkerkse samenleving nu heeft en mogelijk kan innemen in de toekomst. Het toekomstbestendig maken van de sporthal is daarbij ook een belangrijk item.

Contact met Gemeente Altena

We hebben als dorpsraad goede contacten met de gemeente Altena, zowel met de leden van het college van burgemeester en wethouders als de ambtelijke organisatie.  Zij zien ons ook als een serieuze gesprekspartner en betrekken ons ook bij de ontwikkelingen die in Almkerk spelen.

De gemeente Altena heeft o.a. als speerpunt de samenleving meer te betrekken bij het ontwikkelen van plannen die in een dorp spelen en initiatieven uit de samenleving stimuleren. Een sterke dorpsraad kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Op 25 februari jl. mocht de dorpsraad als gastheer optreden bij een bezoek van een delegatie van de gemeenteraad van Altena. De aanwezige raadsleden zijn toen uitgebreid geïnformeerd over de belangrijkste punten die in de dorpsvisie zijn opgenomen.

De feedback vanuit de raadsleden over de uiteenzetting was positief en er is afgesproken dat de komende tijd we met de gemeente en diverse andere partijen de vervolgstappen gaan uitwerken. We willen graag doorpakken nu er aandacht is.

Gezocht: meedenkers

Er staat de komende tijd dus veel te doen in Almkerk. Een hele uitdaging. We willen als dorpsraad daar ook mee aan de slag, maar kunnen dat niet alleen. Daarom willen we de structuur van de huidige dorpsraad onder de loep nemen en kijken in hoeverre we een betere vertegenwoordiging uit de samenleving kunnen samenstellen. We denken hierbij aan uitbreiding van het bestuur en het instellen van meerdere werkgroepen. Wij roepen inwoners op die hier graag in mee willen denken contact met ons op te nemen via email: info@dorpsraadalmkerk.nl of met één van de bestuursleden.

Ideeën of suggesties?

Heeft u ideeën, suggesties of punten die volgens u aandacht behoeven in Almkerk schroom dan niet om met ons hierover contact op te nemen.

Zoals u ziet staat Almkerk voor grote uitdagingen de komende jaren.  We moeten daar met elkaar aan gaan werken. Een sterke dorpsraad die de Almkerkse gemeenschap vertegenwoordigd is daarbij van groot belang. Hoe meer leden, hoe beter!  Als lid kunt u natuurlijk ook meepraten!

Bestuursleden

Voorzitter: Thijs v.d. Stelt
Secretaris: Kees Noorloos
Penningmeester: Arjo Visser
Bestuurslid: Koen de Peuter
Bestuurslid: Arnik Plomp