Nieuwsbrief juli 2021

Van het bestuur

Voor de vakantie aanbreekt willen wij u graag nog informeren over een aantal onderwerpen die momenteel spelen. Achter de schermen is er de laatste tijd best veel gebeurd. Almkerk staat een aantal grote ontwikkelingen te wachten de komende jaren.

Na de vakantie hopen we een ledenvergadering te kunnen beleggen om u uitgebreid hierover bij te praten.

Samenstelling bestuur

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld zijn er een aantal mutaties geweest in het bestuur. Inmiddels heeft Thijs v.d. Stelt zijn bestuursfunctie wegens ander vrijwilligerswerk neergelegd.

Wij zijn daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid die het team wil komen versterken. We zoeken een enthousiaste inwoner uit Almkerk die zich in het bijzonder  wil oriënteren op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in ons dorp.
Heb je belangstelling of wil je nadere informatie mail dan even naar Kees Noorloos: voorzitter@dorpsraadalmkerk.nl

Voortgang dorpsvisie

De afgelopen maanden hebben we als dorpsraad meerdere keren met de gemeente overleg gehad over de voortgang van de dorpsvisie en de uitwerking van de daarin genoemde projecten.
De dorpsraad was niet tevreden met de manier waarop de gemeente met deze plannen omging.
Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat ze met ons over verschillende projecten verder in gesprek willen gaan en de contacten willen verbeteren. Zo heeft er inmiddels ook al een rondgang plaatst gevonden door Almkerk om verschillende zaken te bekijken. Ook hebben we de toezegging dat er op korte termijn overleg gaat plaatsvinden over de woningbouwmogelijkheden in Almkerk.

In de tweede helft van 2021 gaan we graag met de inwoners in gesprek over de verdere uitwerking van de dorpsvisie.

Woningbouw

Eén van de grote speerpunten van de dorpsraad Almkerk blijft het zoeken naar geschikte woningbouwlocaties. Er moet snel gebouwd gaan worden in Almkerk.
We willen dan ook tot een deltaplan wonen komen. Daar gaan we ons het komend halfjaar hard voor maken.
Naar verwachting start de woonstichting Land van Altena nog dit jaar met de bouw van circa 20 huurappartementen nabij de Antonialaan in Almkerk. Voorts zijn er vergevorderde plannen voor het bouwen van ongeveer 20 huurappartementen op het terrein en de omgeving van de voormalige garage van Van de Water aan de Kerkstraat/Brugstraat.

Brede school

Wij zijn blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe Brede school incl. sportzaal en dorpshuis op de plaats waar nu ’t Verlaat staat. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt. Volgens de voorlopige planning zou de Brede School m.i.v. het schooljaar 2024/2025 gereed moeten zijn. Wij zijn als dorpsraad ook bij de verdere planontwikkeling betrokken.

Ook is er met de gemeente, de soos en de Oranjevereniging overleg geweest over het verplaatsen van het evenemententerrein.

Website ontwerper gezocht

Onze website draait alweer een paar jaar en is aan opfrissing toe. We zoeken iemand die handig is met het ontwerpen van een leuke website en ons hierbij zou willen helpen. Hier mag een kleine vergoeding tegenover staan.
Ben jij handig met websites en lijkt je het leuk ons hiermee te helpen, stuur dan een mailtje naar koen@dorpsraadalmkerk.nl

Automatische incasso contributie

Op verzoek van een aantal leden en conform afspraken hierover tijdens de laatste ledenvergadering willen we de contributie (€5,- per jaar) gaan innen via automatische incasso. We willen hiermee het gemak vergroten en de administratieve last (en de bankkosten) verminderen.
Vooruitlopend hierop hebben we in onze ledenadministratie, bij betaling eerdere contributies, het bankrekeningnummer geregistreerd (conform privacyverklaring).

Maar het is natuurlijk vanzelfsprekend dat we ook uw toestemming hebben voor het automatische innen van deze contributie.
Daarom sturen we u eind augustus een email (of brief) waarin wij u informeren over de aanstaande incasso. We willen u vragen of u via beantwoording van de mail (of brief):
a)           de incassogegevens wilt controleren en/of wilt aanvullen;
b)           uw instemming wilt verlenen.
Arjo Visser, penningmeester

Ontmoetingsplek voor de jeugd

In de enquête die de dorpsraad begin dit jaar heeft gehouden is specifiek aandacht besteed aan de behoefte van jongeren. Er zijn veel goede ideeën gegeven die we graag met de jeugd verder willen bespreken en uitwerken.

Uit de reacties komt samengevat naar voren dat er behoefte is aan:

  • meer woningen voor jongeren en starters
  • een ontmoetingsplek ‘binnen’; bijvoorbeeld buurthuis, mogelijkheid om huiswerk te maken, studieruimte, bibliotheek, gezamenlijke hobby uitoefenen, inloopfunctie voor (hang) jongeren, etc.
  • ontmoetingsplekken ‘buiten’ bijvoorbeeld skatebaan, speelplaatsen, speeltuintjes, sporten die niet clubgebonden zijn, hangplekken, speelbos, voetbalkooi, etc.

Één van de wensen die naar voren kwam is dus het hebben van een ontmoetingsplek, onafhankelijk van een vereniging of kerk, waar jeugd bij elkaar kan komen en hun eigen plekje heeft. Maar ook een plek om rustig huiswerk te kunnen maken, evt zelfs met hulp.

Om precies te weten wat de jeugd wil, waar zo’n ruimte aan zou moeten voldoen en hulp bij het opzetten daarvan willen we graag in contact komen met jongeren, dat mag al vanaf een jaar of 12, die dit samen met ons willen oppakken.
Lijkt dit je leuk en heb je tijd en zin hieraan mee te helpen, geeft dit door aan Tessa van Stigt: tessa@dorpsraadalmkerk.nl

Samen met Ralph den Dekker, die vanuit de jongerenraad al veel ideeën en wensen kent, willen we graag een mooi plan maken en uitvoeren.

Jongerenraad Altena

Mijn naam is Ralph den Dekker, studeer rechten en bedrijfskunde aan de Radboud universiteit en ik ben nu 20 jaar inwoner van het mooie Almkerk.

Naast inwoner van Almkerk ben ik ook lid van Going4Altena, de jongerenraad van de gemeente Altena. De jongerenraad is een enthousiaste groep jongeren tussen de leeftijd van 13 tot 22 jaar, uit momenteel 10 kernen. De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad over allerlei onderwerpen waar jongeren mee te maken hebben in Altena. Zo hebben wij ons laatst nog ingezet voor de aanpak van alcohol en drugsproblematiek en hebben we het afgelopen jaar stukken fietspad tussen onder andere Almkerk en Woudrichem verlicht die volgens onderzoek onder jongeren als onveilig bestempeld werden.

Hierdoor heb ik nu ook contact met de dorpsraad over ideeën en wensen voor Almkerk om het dorp aangenaam te houden voor de jongere generatie. De komende tijd ga ik samen met Tessa proberen een aantal wensen concreet te maken en willen we nog eens een keer fysiek praten met een aantal jongeren om met een goed plan te komen bij de gemeente, zodat we Almkerk ook voor nu en in de toekomst aantrekkelijk houden voor jongeren!
Heb je vragen mail me gerust: ralphddekker@gmail.com.

Overlast

Overhangend groen
We zitten nu midden in de zomer. Dat is ook wel te zien aan al wat er groeit en bloeit. Helaas leidt dit ook wel tot overlast van overhangend groen van bomen, heggen of andere groene afscheidingen op trottoirs. Dit levert met name overlast op voor wandelaars en gebruikers van kinderwagens, rollators en rolstoelen. Daarom een oproep: houdt de trottoirs vrij van overhangend groen en haal het op tijd weg.

Wilt u (met uw buurt) zwerfafval opruimen, onkruid verwijderen, open baar groen onderhouden of bankjes en speeltoestellen schoonmaken, etc. dan kunt u bij de gemeente terecht voor een zogenaamde klussenaanhanger. In deze aanhanger bevindt zich al het materiaal dat u dan nodig heeft voor uw klus. Op de website van de gemeente Altena vindt u daarover meer informatie.

Hondenpoep
Uit de gehouden enquête komt als één van de grootste ergernissen naar voren de overlast door hondenpoep. Helaas kunnen wij hier als dorpsraad niets aan doen. De verantwoordelijkheid ligt bij de baasjes van de hond. We doen daarom via deze nieuwsbrief een beroep aan alle hondenbezitters: ruim de poep van uw hond op! Dan houden we ons mooie dorp schoon en hoeft zich daar niemand aan te ergeren.

Rondgang door Almkerk
Deze week heeft een delegatie van de dorpsraad en de gemeente Altena een rondgang door Almkerk gemaakt en een aantal zaken besproken die om aandacht vragen bij de gemeente.
Zo hebben we o.a. gesproken over onderhoud van straten, trottoirs en plantsoenen en de bereikbaarheid van het Almpad. Voor 2021 en 2022 staan nog een aantal onderhoudswerkzaamheden gepland. De gemeente zal deze planning met ons gaan delen, zodat bekend wordt welke straten en trottoirs opgeknapt worden.

Uitwerking enquête

In een aparte nieuwsbrief bent u onlangs geïnformeerd over de uitwerking van de gehouden enquête onder de inwoners van Almkerk. Zoals u hebt kunnen lezen is er veel (bruikbare) informatie uitgekomen.
Wij zijn momenteel bezig één en ander verder uit te werken en aan het bekijken welke onderwerpen we kunnen oppakken, waarbij we uiteraard ook een beroep op de inwoners zullen doen.