Nieuwsbrieven van de Dorpsraad Almkerk

Nieuwsbrief December 2020

Almkerk staat voor grote uitdagingen waar we met elkaar aan willen werken.

In het voorjaar hebben wij jullie als leden van de dorpsraad geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen die in Almkerk spelen. In deze nieuwsbrief willen wij jullie graag bijpraten.

 

Ontwikkelingen binnen de dorpsraad

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld staan er voor de komende jaren heel veel ontwikkelingen op stapel voor Almkerk. Er liggen naar onze mening prachtige kansen voor de leefbaarheid van ons mooie dorp. Wij als dorpsraad denken daar met de inwoners een belangrijke rol in te kunnen spelen.
Dit is voor ons als bestuur van de dorpsraad Almkerk aanleiding geweest onze bestuursstructuur te wijzigen en het bestuur uit te gaan breiden, zodat we zo breed mogelijk de Almkerkse samenleving kunnen vertegen-woordigen.

In de vorige nieuwsbrief hadden wij een oproep geplaatst voor meedenkers in de dorpsraad. Daar hebben gelukkig een aantal personen op gereageerd. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat er enkele mutaties in het bestuur hebben plaatsgevonden en het bestuur is uitgebreid.

Het nieuwe bestuur van de dorpsraad bestaat nu uit:

Kees Noorloos (voorzitter)
Hannie Vink (secretaris)
Arjo Visser (penningmeester)
Robin Groen
Maikel Honcoop
Arthur Koekkoek
Koen de Peuter
Arnik Plomp
Arjan Raams
Thijs van der Stelt
Tessa van Stigt

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Kees Noorloos, Hannie Vink, Arnik Plomp en Arjan Raams.
Het bestuur wordt verder ondersteund door enkele bestaande of nog in te stellen werkgroepen.


Logo

Zoals jullie bovenaan deze email kunnen zien hebben we ook een nieuw logo laten maken om onze nieuwe opzet kracht bij te zetten. De contouren van het dorp Almkerk komen in dit logo tot uitdrukking. Het logo is ontworpen door Edith Lancée van Eigen Design uit Sleeuwijk.

Enquête

Om te weten te komen wat er onder de inwoners van Almkerk leeft, gaan wij binnenkort een enquête opstellen en die onder de leden verspreiden. Op die manier krijgen wij hopelijk een goed beeld welke onderwerpen er in het bijzonder aandacht moeten krijgen in ons dorp.

Dorpsvisie

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie op de hoogte gebracht van de gemaakte dorpsvisie voor Almkerk.

De dorpsvisie geeft een mooie samenvatting hoe Almkerk de komende jaren zich zal kunnen ontwikkelen. Hoewel al enkele punten uit de dorpsvisie uitgewerkt worden, vinden wij als dorpsraad Almkerk dat we nu echt met de verdere ontwikkeling van deze visie aan de slag moeten.

We hebben onlangs weer bij de gemeente aan de bel getrokken om met ons hierover verder mee aan de slag te gaan. We hopen in het eerste kwartaal duidelijkheid te krijgen over het vervolg.

Wij houden echt de vinger aan de pols bij de gemeente.


Brede school

In het voorjaar lag er een plan voor de bouw van een nieuwe Brede School nabij ’t Verlaat. Zoals wij in de vorige nieuwsbrief hebben vermeld kon dat plan geen doorgang vinden omdat er geen oplossing was voor het verplaatsen van de tennisaccommodatie.

Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw plan, waarbij twee locaties in onderzoek zijn, te weten het bouwen van een Brede School aan de Borgravestraat of op de plaats waar nu ’t Verlaat staat.
Het Verlaat wordt dan afgebroken en wordt er een nieuwe sportvoorziening en dorpshuisfunctie geïntegreerd in de nieuwe Brede School.

Wij verwachten dat begin 2021 duidelijk wordt waar de nieuwe accommodatie zal komen. Bij de uitwerking wordt ook gekeken naar het verplaatsen van het evenemententerrein.


Woningbouw

Dat er dringend behoefte is aan het bouwen van woningen in Almkerk is wel duidelijk. Ook uit de opgestelde woonvisie van de gemeente komt dit nadrukkelijk naar voren. In de dorpsvisie is duidelijk aangegeven waar woningbouw gerealiseerd kan worden.

Ook op dit punt hebben wij bij de gemeente onlangs weer aangedrongen om op korte termijn met een woonvisie voor Almkerk te komen.

Er zijn inmiddels wel enkele plannen in voorbereiding die hopelijk in 2021 verder ontwikkeld kunnen worden. Wij als dorpsraad vinden het echt “vijf voor twaalf” en willen graag een woonconferentie gaan organiseren zodra dat weer mogelijk is en zo te komen tot een deltaplan woningbouw Almkerk.


Sportvelden

Wij hebben als dorpsraad Almkerk onlangs een goed gesprek gehad met de voetbalverenigingen uit Almkerk en Nieuwendijk over het eventueel verplaatsen van de sportvelden naar een nieuwe locatie. Dit met het oog op de verdere samenwerking tussen beide voetbalverenigingen. Op het vrijkomende terrein in Almkerk kunnen dan woningen gebouwd gaan worden.

De beide voetbalverenigingen hebben aangegeven positief te staan tegenover het idee om een nieuwe gezamenlijke locatie te gaan realiseren. Wij hebben de gemeente gevraagd hoe zij tegenover deze plannen staan en de haalbaarheid met alle partijen verder te gaan onderzoeken.

Uiteraard worden hierbij ook de korfbalclub ACKC en de jongerenorganisatie van de Pomp betrokken.


Dorpsnetwerk

Graag willen wij jullie als leden ook nog wijzen op het dorpsnetwerk Almkerk. Deze organisatie is opgezet in samenwerking met de kerken en de dorpsraad Almkerk. Het dorpsnetwerk Almkerk is bedoeld om individuele ondersteuning te verlenen aan inwoners die hulp nodig hebben. Het dorpsnetwerk beschikt over ruim 50 vrijwilligers die hulp willen verlenen als er een beroep op hen wordt gedaan.
U kunt hen benaderen via 06-11873755 of netwerk.almkerk@gmail.com

Samenvatting belangrijkste speerpunten van de dorpsraad

  • Voortgang bouw Brede School incl. sportvoorziening en dorpshuisfunctie
  • Onderzoek verplaatsen evenemententerrein
  • Woningbehoefte voor Almkerk in kaart brengen en snel starten met de bouw van woningen
  • Onderzoek verplaatsen sportvelden
  • Onderzoek uitwerking ontwikkeling natuurbeheer/ommetjes langs de Alm
  • Onderzoek omleggen Provincialeweg N322
  • Activiteiten/voorzieningen voor jongeren

 


Ledenwerving

Als dorpsraad is het belangrijk dat we voldoende draagvlak in de samenleving hebben. Daarbij is het van groot belang dat zoveel mogelijk inwoners lid zijn van de dorpsraad.

Kennen jullie mensen die nog geen lid zijn? Vraag ze dan om zich als lid aan te melden. Het kost maar € 5,00 per jaar. Nadere informatie daarover staat op de website.


Ledenvergadering

Wij hadden jullie graag bijgepraat tijdens een ledenvergadering. Door de corona is dit helaas nog niet mogelijk. Maar schroom niet om met ons contact op te nemen als u vragen, ideeën of suggesties heeft of zaken onder de aandacht wilt brengen.

Nieuwsbrief mei 2020