Grote opkomst informatieavond wonen

Ruim 125 inwoners uit Almkerk hebben op maandag 11 oktober de informatieavond over wonen in Almkerk bijgewoond.

Gezien de opkomst en de reacties vanuit de zaal zit Almkerk met spoed te wachten op nieuwbouwwoningen, met name in de categorie starters en senioren.

Toegezegd is dat de gemeente, de woonstichting en de dorpsraad Almkerk op zeer korte termijn met elkaar in gesprek gaan om  het bouwen van woningen vlot te trekken.

Het verslag van deze avond kunt u hier vinden:

Aandachtspunten informatiebijeenkomst 11-10-2021

Ledenvergadering 11 oktober

Nieuwsbrief juli 2021

Van het bestuur

Voor de vakantie aanbreekt willen wij u graag nog informeren over een aantal onderwerpen die momenteel spelen. Achter de schermen is er de laatste tijd best veel gebeurd. Almkerk staat een aantal grote ontwikkelingen te wachten de komende jaren.

Na de vakantie hopen we een ledenvergadering te kunnen beleggen om u uitgebreid hierover bij te praten.

Samenstelling bestuur

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld zijn er een aantal mutaties geweest in het bestuur. Inmiddels heeft Thijs v.d. Stelt zijn bestuursfunctie wegens ander vrijwilligerswerk neergelegd.

Wij zijn daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid die het team wil komen versterken. We zoeken een enthousiaste inwoner uit Almkerk die zich in het bijzonder  wil oriënteren op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in ons dorp.
Heb je belangstelling of wil je nadere informatie mail dan even naar Kees Noorloos: voorzitter@dorpsraadalmkerk.nl

Voortgang dorpsvisie

De afgelopen maanden hebben we als dorpsraad meerdere keren met de gemeente overleg gehad over de voortgang van de dorpsvisie en de uitwerking van de daarin genoemde projecten.
De dorpsraad was niet tevreden met de manier waarop de gemeente met deze plannen omging.
Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat ze met ons over verschillende projecten verder in gesprek willen gaan en de contacten willen verbeteren. Zo heeft er inmiddels ook al een rondgang plaatst gevonden door Almkerk om verschillende zaken te bekijken. Ook hebben we de toezegging dat er op korte termijn overleg gaat plaatsvinden over de woningbouwmogelijkheden in Almkerk.

In de tweede helft van 2021 gaan we graag met de inwoners in gesprek over de verdere uitwerking van de dorpsvisie.

Woningbouw

Eén van de grote speerpunten van de dorpsraad Almkerk blijft het zoeken naar geschikte woningbouwlocaties. Er moet snel gebouwd gaan worden in Almkerk.
We willen dan ook tot een deltaplan wonen komen. Daar gaan we ons het komend halfjaar hard voor maken.
Naar verwachting start de woonstichting Land van Altena nog dit jaar met de bouw van circa 20 huurappartementen nabij de Antonialaan in Almkerk. Voorts zijn er vergevorderde plannen voor het bouwen van ongeveer 20 huurappartementen op het terrein en de omgeving van de voormalige garage van Van de Water aan de Kerkstraat/Brugstraat.

Brede school

Wij zijn blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe Brede school incl. sportzaal en dorpshuis op de plaats waar nu ’t Verlaat staat. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt. Volgens de voorlopige planning zou de Brede School m.i.v. het schooljaar 2024/2025 gereed moeten zijn. Wij zijn als dorpsraad ook bij de verdere planontwikkeling betrokken.

Ook is er met de gemeente, de soos en de Oranjevereniging overleg geweest over het verplaatsen van het evenemententerrein.

Website ontwerper gezocht

Onze website draait alweer een paar jaar en is aan opfrissing toe. We zoeken iemand die handig is met het ontwerpen van een leuke website en ons hierbij zou willen helpen. Hier mag een kleine vergoeding tegenover staan.
Ben jij handig met websites en lijkt je het leuk ons hiermee te helpen, stuur dan een mailtje naar koen@dorpsraadalmkerk.nl

Automatische incasso contributie

Op verzoek van een aantal leden en conform afspraken hierover tijdens de laatste ledenvergadering willen we de contributie (€5,- per jaar) gaan innen via automatische incasso. We willen hiermee het gemak vergroten en de administratieve last (en de bankkosten) verminderen.
Vooruitlopend hierop hebben we in onze ledenadministratie, bij betaling eerdere contributies, het bankrekeningnummer geregistreerd (conform privacyverklaring).

Maar het is natuurlijk vanzelfsprekend dat we ook uw toestemming hebben voor het automatische innen van deze contributie.
Daarom sturen we u eind augustus een email (of brief) waarin wij u informeren over de aanstaande incasso. We willen u vragen of u via beantwoording van de mail (of brief):
a)           de incassogegevens wilt controleren en/of wilt aanvullen;
b)           uw instemming wilt verlenen.
Arjo Visser, penningmeester

Ontmoetingsplek voor de jeugd

In de enquête die de dorpsraad begin dit jaar heeft gehouden is specifiek aandacht besteed aan de behoefte van jongeren. Er zijn veel goede ideeën gegeven die we graag met de jeugd verder willen bespreken en uitwerken.

Uit de reacties komt samengevat naar voren dat er behoefte is aan:

  • meer woningen voor jongeren en starters
  • een ontmoetingsplek ‘binnen’; bijvoorbeeld buurthuis, mogelijkheid om huiswerk te maken, studieruimte, bibliotheek, gezamenlijke hobby uitoefenen, inloopfunctie voor (hang) jongeren, etc.
  • ontmoetingsplekken ‘buiten’ bijvoorbeeld skatebaan, speelplaatsen, speeltuintjes, sporten die niet clubgebonden zijn, hangplekken, speelbos, voetbalkooi, etc.

Één van de wensen die naar voren kwam is dus het hebben van een ontmoetingsplek, onafhankelijk van een vereniging of kerk, waar jeugd bij elkaar kan komen en hun eigen plekje heeft. Maar ook een plek om rustig huiswerk te kunnen maken, evt zelfs met hulp.

Om precies te weten wat de jeugd wil, waar zo’n ruimte aan zou moeten voldoen en hulp bij het opzetten daarvan willen we graag in contact komen met jongeren, dat mag al vanaf een jaar of 12, die dit samen met ons willen oppakken.
Lijkt dit je leuk en heb je tijd en zin hieraan mee te helpen, geeft dit door aan Tessa van Stigt: tessa@dorpsraadalmkerk.nl

Samen met Ralph den Dekker, die vanuit de jongerenraad al veel ideeën en wensen kent, willen we graag een mooi plan maken en uitvoeren.

Jongerenraad Altena

Mijn naam is Ralph den Dekker, studeer rechten en bedrijfskunde aan de Radboud universiteit en ik ben nu 20 jaar inwoner van het mooie Almkerk.

Naast inwoner van Almkerk ben ik ook lid van Going4Altena, de jongerenraad van de gemeente Altena. De jongerenraad is een enthousiaste groep jongeren tussen de leeftijd van 13 tot 22 jaar, uit momenteel 10 kernen. De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad over allerlei onderwerpen waar jongeren mee te maken hebben in Altena. Zo hebben wij ons laatst nog ingezet voor de aanpak van alcohol en drugsproblematiek en hebben we het afgelopen jaar stukken fietspad tussen onder andere Almkerk en Woudrichem verlicht die volgens onderzoek onder jongeren als onveilig bestempeld werden.

Hierdoor heb ik nu ook contact met de dorpsraad over ideeën en wensen voor Almkerk om het dorp aangenaam te houden voor de jongere generatie. De komende tijd ga ik samen met Tessa proberen een aantal wensen concreet te maken en willen we nog eens een keer fysiek praten met een aantal jongeren om met een goed plan te komen bij de gemeente, zodat we Almkerk ook voor nu en in de toekomst aantrekkelijk houden voor jongeren!
Heb je vragen mail me gerust: ralphddekker@gmail.com.

Overlast

Overhangend groen
We zitten nu midden in de zomer. Dat is ook wel te zien aan al wat er groeit en bloeit. Helaas leidt dit ook wel tot overlast van overhangend groen van bomen, heggen of andere groene afscheidingen op trottoirs. Dit levert met name overlast op voor wandelaars en gebruikers van kinderwagens, rollators en rolstoelen. Daarom een oproep: houdt de trottoirs vrij van overhangend groen en haal het op tijd weg.

Wilt u (met uw buurt) zwerfafval opruimen, onkruid verwijderen, open baar groen onderhouden of bankjes en speeltoestellen schoonmaken, etc. dan kunt u bij de gemeente terecht voor een zogenaamde klussenaanhanger. In deze aanhanger bevindt zich al het materiaal dat u dan nodig heeft voor uw klus. Op de website van de gemeente Altena vindt u daarover meer informatie.

Hondenpoep
Uit de gehouden enquête komt als één van de grootste ergernissen naar voren de overlast door hondenpoep. Helaas kunnen wij hier als dorpsraad niets aan doen. De verantwoordelijkheid ligt bij de baasjes van de hond. We doen daarom via deze nieuwsbrief een beroep aan alle hondenbezitters: ruim de poep van uw hond op! Dan houden we ons mooie dorp schoon en hoeft zich daar niemand aan te ergeren.

Rondgang door Almkerk
Deze week heeft een delegatie van de dorpsraad en de gemeente Altena een rondgang door Almkerk gemaakt en een aantal zaken besproken die om aandacht vragen bij de gemeente.
Zo hebben we o.a. gesproken over onderhoud van straten, trottoirs en plantsoenen en de bereikbaarheid van het Almpad. Voor 2021 en 2022 staan nog een aantal onderhoudswerkzaamheden gepland. De gemeente zal deze planning met ons gaan delen, zodat bekend wordt welke straten en trottoirs opgeknapt worden.

Uitwerking enquête

In een aparte nieuwsbrief bent u onlangs geïnformeerd over de uitwerking van de gehouden enquête onder de inwoners van Almkerk. Zoals u hebt kunnen lezen is er veel (bruikbare) informatie uitgekomen.
Wij zijn momenteel bezig één en ander verder uit te werken en aan het bekijken welke onderwerpen we kunnen oppakken, waarbij we uiteraard ook een beroep op de inwoners zullen doen.

Resultaten enquete leefbehoeften

Brede School Almkerk op locatie ’t Verlaat

Als het aan het college ligt komt de brede school Almkerk op de locatie van sport- en cultureel centrum Het Verlaat. Deze locatie heeft de voorkeur boven die van basisschool d’Uylenborch samen met het tegenoverliggende evenemententerrein.

Onderzoek

Op basis van eerder onderzoek heeft een extern bureau onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor de brede school: locatie Het Verlaat of d’Uylenborch. De onderzoekers keken onder andere naar inpassing in de ruimte, verkeersveiligheid en kosten. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met de gebruikers van de brede school, dorpsraad, omwonenden en exploitant van het Verlaat.

Nieuwbouw met dorpshuisfunctie en sportzaal

Als beste uit de bus kwam de optie van een nieuw gebouw op de plek van het huidige Verlaat. Voordeel van nieuwbouw op deze locatie is dat er naast een brede school, ook een dorpshuis en sportzaal in kunnen. Het samenbrengen van meerdere functies in één gebouw zorgt voor samenwerking, en was een wens van betrokkenen.

Tijdelijke huisvesting

Door nieuwbouw op locatie Het Verlaat hoeven de scholen tijdens de bouw geen gebruik te maken van tijdelijke huisvesting. Dit geldt wel voor de gebruikers van het Verlaat, zoals kinderopvang Hoppas, de sportverenigingen en de gebruikers van het dorpshuis.

Het gebouw van de muziekvereniging blijft overigens gehandhaafd.

Ruimte voor woningbouw

Een keuze voor de brede school op locatie Het Verlaat biedt op de locatie d’Uylenborch ruimte voor verschillende typen woningen. Voor de herontwikkeling van de vrijkomende locatie voor woningbouw wordt een apart traject gestart.

Het evenemententerrein wordt op termijn verplaatst. Samen met de betrokkenen zoekt de gemeente naar een nieuwe locatie.

Wethouder Shah Sheikkariem: “Ik ben blij dat we samen met alle betrokkenen tot een keus zijn gekomen. Deze ontwikkeling betekent een flinke impuls voor het onderwijs, en voor Almkerk als geheel. Met een dorpshuis, nieuwe sportzaal en woningbouw investeren we in de toekomst van Almkerk.“

Extra kosten

De totale kosten voor realisatie van de brede school op de locatie van het Verlaat zijn ongeveer 11 miljoen euro. Dit is meer dan waar rekening mee was gehouden. De extra kosten komen door het toevoegen van een dorpshuisfunctie en sportzaal. Ook de keuze voor energieneutraal in plaats van bijna energieneutraal speelt een rol. De gemeenteraad wordt een voorstel gedaan hoe deze extra kosten te dekken

 

De raadsinformatiebrief kunt u hier lezen. Het volledige rapport opgesteld door Kuiper Compagnons vindt u hier.

Woonproject De Linde in Almkerk

Woonstichting Land van Altena gaat dit jaar op het terrein naast De Nieuwenaar starten met de bouw van 25 nieuwe huurappartementen. Het complex zal de naam De Linde gaan krijgen, de naam is ontleend aan de Linde boom welke nu op het terrein aanwezig is.

Het complex zal bestaan uit vier woonlagen, waarbij met het ontwerp goed gekeken is naar de omgeving. De woningen zullen zowel voor starters op de woningmarkt, kleine gezinnen als senioren geschikt zijn. Uiteraard zullen de appartementen voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan duurzaam bouwen.

Voor meer informatie en een impressie van de nieuwe appartementen kunt u terecht op de site van de Woonstichting.

Enquête leefbehoeften Almkerk

Oproep Dorpsnetwerk Almkerk-Uppel: Wie stuur jij een kaartje?

We leven met elkaar in een roerige tijd. Veel persoonlijke contacten zijn weggevallen, ook in ons dorp. Wanneer u praktische hulp nodig heeft, kunt u nog steeds contact opnemen met het Dorpsnetwerk Almkerk-Uppel. Er zijn zo’n 75 vrijwilligers beschikbaar die u graag helpen, bijv. met boodschappen doen als u de deur niet uit kunt. Maar misschien heeft u wel meer behoefte aan een praatje of een telefoontje. Neem ook dan contact op met het Dorpsnetwerk. We vragen u allen om juist ook nu uw ogen en oren open te houden in uw straat. Mist u mensen? Bel eens aan of pak de telefoon. Laten we naar elkaar blijven omkijken en laten we het ook kenbaar maken als we zelf hulp of gezelschap nodig hebben.Hulp vragen is geen teken van zwakte, maar juist van kracht! 
Daarnaast hebben we bedacht dat we dorpsgenoten ook kunnen bemoedigen met een kaartje in de brievenbus. Kent u mensen in Almkerk die het momenteel moeilijk hebben? Wellicht door ziekte, quarantaine, werkloosheid, eenzaamheid, rouw, gemis… Denkt u hierbij zeker ook aan mensen die niet zijn aangesloten bij een kerk. Vraagt u dan aan deze persoon of u het adres mag doorgeven aan het dorpsnetwerk (dat is nodig vanwege de AVG-privacywet). Of misschien bent u zelf wel iemand die een kaartje kan gebruiken, dan geeft u uw eigen naam op.  Via de nieuwsbrieven van de kerken en via het dorpsnetwerk delen we deze adressen onder de leden. U heeft tot 30 november de tijd om namen en adressen in te sturen.

Contact opnemen met het Dorpsnetwerk kan via netwerk.almkerk@gmail.com of via de telefoon: 06-11873755.

Nieuw locatieonderzoek Brede School Almkerk

Raadsvergadering in Almkerk

25 februari: raad naar Almkerk De raad bezoekt elke vijf weken een van de kernen en houdt daar ’s avonds een vergadering (Altenatafel). Op 25 februari komt de raad naar Almkerk. Het programma bestaat uit: een bezoek (in samenwerking met de dorpsraad), een inloop voor inwoners en de Altenatafel. Dit alles vindt plaats in zalencentrum […]