Brede School Almkerk op locatie ’t Verlaat

Als het aan het college ligt komt de brede school Almkerk op de locatie van sport- en cultureel centrum Het Verlaat. Deze locatie heeft de voorkeur boven die van basisschool d’Uylenborch samen met het tegenoverliggende evenemententerrein.

Onderzoek

Op basis van eerder onderzoek heeft een extern bureau onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor de brede school: locatie Het Verlaat of d’Uylenborch. De onderzoekers keken onder andere naar inpassing in de ruimte, verkeersveiligheid en kosten. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met de gebruikers van de brede school, dorpsraad, omwonenden en exploitant van het Verlaat.

Nieuwbouw met dorpshuisfunctie en sportzaal

Als beste uit de bus kwam de optie van een nieuw gebouw op de plek van het huidige Verlaat. Voordeel van nieuwbouw op deze locatie is dat er naast een brede school, ook een dorpshuis en sportzaal in kunnen. Het samenbrengen van meerdere functies in één gebouw zorgt voor samenwerking, en was een wens van betrokkenen.

Tijdelijke huisvesting

Door nieuwbouw op locatie Het Verlaat hoeven de scholen tijdens de bouw geen gebruik te maken van tijdelijke huisvesting. Dit geldt wel voor de gebruikers van het Verlaat, zoals kinderopvang Hoppas, de sportverenigingen en de gebruikers van het dorpshuis.

Het gebouw van de muziekvereniging blijft overigens gehandhaafd.

Ruimte voor woningbouw

Een keuze voor de brede school op locatie Het Verlaat biedt op de locatie d’Uylenborch ruimte voor verschillende typen woningen. Voor de herontwikkeling van de vrijkomende locatie voor woningbouw wordt een apart traject gestart.

Het evenemententerrein wordt op termijn verplaatst. Samen met de betrokkenen zoekt de gemeente naar een nieuwe locatie.

Wethouder Shah Sheikkariem: “Ik ben blij dat we samen met alle betrokkenen tot een keus zijn gekomen. Deze ontwikkeling betekent een flinke impuls voor het onderwijs, en voor Almkerk als geheel. Met een dorpshuis, nieuwe sportzaal en woningbouw investeren we in de toekomst van Almkerk.“

Extra kosten

De totale kosten voor realisatie van de brede school op de locatie van het Verlaat zijn ongeveer 11 miljoen euro. Dit is meer dan waar rekening mee was gehouden. De extra kosten komen door het toevoegen van een dorpshuisfunctie en sportzaal. Ook de keuze voor energieneutraal in plaats van bijna energieneutraal speelt een rol. De gemeenteraad wordt een voorstel gedaan hoe deze extra kosten te dekken

 

De raadsinformatiebrief kunt u hier lezen. Het volledige rapport opgesteld door Kuiper Compagnons vindt u hier.

Woonproject De Linde in Almkerk

Woonstichting Land van Altena gaat dit jaar op het terrein naast De Nieuwenaar starten met de bouw van 25 nieuwe huurappartementen. Het complex zal de naam De Linde gaan krijgen, de naam is ontleend aan de Linde boom welke nu op het terrein aanwezig is.

Het complex zal bestaan uit vier woonlagen, waarbij met het ontwerp goed gekeken is naar de omgeving. De woningen zullen zowel voor starters op de woningmarkt, kleine gezinnen als senioren geschikt zijn. Uiteraard zullen de appartementen voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan duurzaam bouwen.

Voor meer informatie en een impressie van de nieuwe appartementen kunt u terecht op de site van de Woonstichting.

Enquête leefbehoeften Almkerk

Oproep Dorpsnetwerk Almkerk-Uppel: Wie stuur jij een kaartje?

We leven met elkaar in een roerige tijd. Veel persoonlijke contacten zijn weggevallen, ook in ons dorp. Wanneer u praktische hulp nodig heeft, kunt u nog steeds contact opnemen met het Dorpsnetwerk Almkerk-Uppel. Er zijn zo’n 75 vrijwilligers beschikbaar die u graag helpen, bijv. met boodschappen doen als u de deur niet uit kunt. Maar misschien heeft u wel meer behoefte aan een praatje of een telefoontje. Neem ook dan contact op met het Dorpsnetwerk. We vragen u allen om juist ook nu uw ogen en oren open te houden in uw straat. Mist u mensen? Bel eens aan of pak de telefoon. Laten we naar elkaar blijven omkijken en laten we het ook kenbaar maken als we zelf hulp of gezelschap nodig hebben.Hulp vragen is geen teken van zwakte, maar juist van kracht! 
Daarnaast hebben we bedacht dat we dorpsgenoten ook kunnen bemoedigen met een kaartje in de brievenbus. Kent u mensen in Almkerk die het momenteel moeilijk hebben? Wellicht door ziekte, quarantaine, werkloosheid, eenzaamheid, rouw, gemis… Denkt u hierbij zeker ook aan mensen die niet zijn aangesloten bij een kerk. Vraagt u dan aan deze persoon of u het adres mag doorgeven aan het dorpsnetwerk (dat is nodig vanwege de AVG-privacywet). Of misschien bent u zelf wel iemand die een kaartje kan gebruiken, dan geeft u uw eigen naam op.  Via de nieuwsbrieven van de kerken en via het dorpsnetwerk delen we deze adressen onder de leden. U heeft tot 30 november de tijd om namen en adressen in te sturen.

Contact opnemen met het Dorpsnetwerk kan via netwerk.almkerk@gmail.com of via de telefoon: 06-11873755.

Nieuw locatieonderzoek Brede School Almkerk

Raadsvergadering in Almkerk

25 februari: raad naar Almkerk De raad bezoekt elke vijf weken een van de kernen en houdt daar ’s avonds een vergadering (Altenatafel). Op 25 februari komt de raad naar Almkerk. Het programma bestaat uit: een bezoek (in samenwerking met de dorpsraad), een inloop voor inwoners en de Altenatafel. Dit alles vindt plaats in zalencentrum […]

Glasvezel in Almkerk

Alemkerk heeft de mogelijkheid om glasvezel te krijgen. Als u zich voor 23 januari aanmeldt hoeft u geen aansluitkosten te betalen, alleen het abonnement. Dit een een eenmalioge mogelijkheid, na deze periode kost aanleggen van glasvezel minimaal 995 euro. Minimaal 35 % van de woningen moet zich aangemeld hebben om de aanleg te starten. Hieronder […]

Enquete Veiligheid

Algemene ledenvergadering 2 mei 2019

Informatieavond dorpsvisie Almkerk